METAL A. D.
Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina 
 
naslovna

mapa

kontakt

PIB

Registracija
 
 
 
 
 

Politika kvaliteta Metal-a a.d. je sastavni dio ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primjeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvalitetom, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika kvaliteta se povremeno preispituje i mijenja kada je to potrebno.

Politika kvaliteta Metal-a a.d. zasniva se na slijedećem:

 • Uvažavamo naše kupce, razumijemo i balansiramo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca, zaposlenih, akcionara i društva, uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve zainteresovane strane.
 • Uspostavljamo i saopštavamo našu misiju i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrijednosti za usmjeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju misije.
 • Uključujemo zaposlene u razvoj organizacije, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbjeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti, da stalno poboljšavaju efikasnost i efektivnost naših proizvoda, procesa i sistema menadžmenta.
 • Prihvatamo procesni pristup u menadžmentu poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje utvrđene i mjerljive ciljeve organizacije.
 
 
 • Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka putem praćenja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
 • Razvijamo saradnju sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
 

Preduzeće Metal a.d. utvrdilo je osnovne ciljeve:

 • Zadovoljenje kupaca u pogledu kvaliteta proizvoda, rokova isporuke i cijene.
 • Opstanak i razvoj preduzeća.
 • Povećanje kvaliteta života učesnika u procesima rada, a posebno kroz infrastrukturu i radnu sredinu
 • Održavanje ili poboljšavanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u saradnji sa društvenom zajednicom
 • Zadovoljenje društvenih potreba: obrazovanje, nauka, zdravstvo i druge potrebe.


U Gradišci, januara 2008.

 

                                                                                     Direktor
                                                                          Gončin Marko, dipl. ing. maš.   
 
 
 
Telefon: + 387 (0)51 813 077
 
2008 © METAL A.D. Gradiška